No cure, no pay

JADA Finance houdt zich als onafhan­kelijk finan­cieel inter­mediair bezig met het verzorgen van finan­ciële planning op basis van ‘no cure no pay’. Tijdens een gedegen persoon­lijke inventa­risatie brengen wij uw huidige situatie, uw eisen en wensen, en uw beschik­bare middelen in kaart. Op basis daarvan wordt een overzich­telijk plan van aanpak opgesteld. Deze finan­ciële analyse heeft tot doel om aan de gestelde eisen en wensen een optimale invulling te geven. Niet alleen voor nu, maar ook voor de toe­komst. Mede door deze pragma­tische aanpak hebben wij de afgelopen jaren talrijke doelstel­lingen van onze relaties kunnen realiseren.

Gratis finan­ciële totaalanalyse
Is uw huidige finan­ciële situatie nu wel optimaal geregeld? Klik hier en vul het reactie­formulier in. Wij maken dan een vrij­blij­vende afspraak bij u thuis op een tijd die u het beste uitkomt.